Ponowny wybór wykonawcy platformy UZP

lut 17, 2020 | Platforma komunikacji

UZP ponownie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie platformy e-zamówienia (informacja z dnia 14.02.2020):

“Zamawiający, wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2020 r. (sygn. akt KIO 2469/19, KIO 2473/19), unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 25 listopada 2019 r. oraz dokonał powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w ramach której odrzucił ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – European Dynamics Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics S.A. z siedzibą w Atenach na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp.
W wyniku przeprowadzonego ponownie badania i oceny ofert, najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.”

………………………………………………

Oby to był już ostateczny wybór!