Unieważnienie czynności wyboru oferty – wyrok KIO

sty 22, 2020 | Platforma komunikacji

UZP musiał unieważnić wybór oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy platformy e-zamówienia.

Cytat z uzasadnienia czynności unieważnienia:

“Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając odwołania wniesione przez wykonawców Portal PZP Sp. z o.o. oraz Pentacomp System Informatyczne S.A. nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA z siedzibą w Atenach z uwagi na fakt, iż:

treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zaoferowania przez wykonawcę usług chmurowych EDHS oraz, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp.”

………………………………………………

Przed UZP trudne chwile, ceny pozostałych ofert przekraczają kwotę jaką UZP zamierzał przeznaczyć na to zadanie.

Informacja o unieważnieniu.