Nowe Prawo zamówień publicznych

sty 27, 2019 | Aktualności

Już od kilku miesięcy trwały prace nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych. Tym razem nie chodzi o kolejną nowelizację lecz zupełnie nowy akt prawny. Temat był prowadzony ( i jest nadal) przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz UZP.

W dniu 24.01.2019 na stronie Rządowego Centrum Legislacji  pojawił się tekst projektu.

Jednocześnie do ponad 100 firm i instytucji zostało skierowane pismo z prośbą o uwagi do projektu, z terminem 21 dni na ich przedstawienie.

Jakie są główne rozwiązania?

1. Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa.

2. Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:

1) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
2) nałożenie obowiązku dla centralnych organów administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp;
3) wprowadzenie obowiązku kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań;
4) koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
6) wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.

3. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:

1) uproszczenie warunków udziału w postępowaniu;
2) ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

4. Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej).

5. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez:

1) określenie zasad kształtowania umów;
2) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
3) określenie obowiązkowych postanowień umownych;
4) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

6. Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy.

7. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.

8. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

9. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO:

1) obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
2) wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

10. Usprawnienie systemu kontroli poprzez:

1) wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych;
2) przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa;
3) obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

11. Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i  propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.