JEDZ oświadczenie wykonawcy

JEDZ – czyli wstępne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i wykazanie braku podstaw do wykluczenia.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zostało opublikowane 6 stycznia 2016. Dokument ten precyzuje nową instytucję wprowadzoną do prawa unijnego, przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych („Dyrektywa”). Obowiązuje w Polsce od 18 kwietnia 2016 roku.

Co to jest JEDZ?

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD) to  nowość na rynku zamówień publicznych w całej Unii. Ustawodawca unijny postanowił uprościć życie wykonawcom. Ustanowił jeden, taki sam wzór dokumentu dla wszystkich krajów UE. Ten dokument to swego rodzaju zbiorcze oświadczenie dotyczące sytuacji wykonawcy i zastępuje wszelkie dotychczasowe oświadczenia.
Koniec z własną produkcją wzorów oświadczeń przez zamawiających i wykonawców.
Za pomocą JEDZ wykonawca oświadcza, że:

„nie znajduje się w jednej z sytuacji, w przypadku której wykonawcy muszą lub mogą zostać wykluczeni, że spełnia stosowne kryteria kwalifikacji oraz że, w stosownych przypadkach, spełnia obiektywne zasady i kryteria ustalone na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału”.

Oto jak widzi to Komisja Europejska:
Jednolity europejski dokument zamówienia powinien również przynieść dalsze uproszczenia zarówno dla wykonawców, jak i instytucji oraz podmiotów zamawiających, zastępując różne i rozbieżne krajowe oświadczenia własne jednym standardowym formularzem ustanowionym na szczeblu europejskim. Powinno to również pomóc w zmniejszeniu problemów związanych z precyzyjnym formułowaniem oficjalnych oświadczeń i oświadczeń o wyrażeniu zgody, a także z kwestiami językowymi, gdyż standardowy formularz będzie dostępny w językach urzędowych. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien zatem ułatwić intensywniejsze transgraniczne uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Czy będzie to uproszczenie? Wykonawcy dostali formularz zawierający ok. 150 pól do wypełnienia, w tym wiele szczegółowych, opisowych. Pytania uniwersalne, unijne trzeba dostosować do polskich uwarunkowań prawnych. To nie wygląda optymistycznie. Ale pewne korzyści można dostrzec w innych miejscach: np. brak konieczności przedstawienia dowodów w momencie składania oferty.

Przygotowując to oświadczenie warto znać odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

> Dla kogo JEDZ?
> Kto wypełnia JEDZ?
> Kiedy składamy JEDZ?
> Jakie grupy oświadczeń zawierza JEDZ?
> Kiedy i w jaki sposób wykonawca składa dokumenty potwierdzające oświadczenia JEDZ?
> Skąd wiadomo co wypełnić w JEDZ? Czy zawsze wszystkie pola?
> Rola Zamawiającego w przygotowaniu JEDZ
> Jak wypełniać JEDZ?
> Forma składania JEDZ
> JEDZ a przepisy krajowe
> Jaka jest struktura JEDZ?
> Jakie są skutki podania informacji nieprawdziwych w JEDZ?
> Czy ważne jest źródło z którego pochodzi formularz JEDZ?