Co podpisujemy podpisem kwalifikowanym?

kwi 11, 2019 | Elektroniczne zamówienia

Wykonawca czytając tylko przepis ustawy Pzp art. 10a ust  5. (oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odnieść wrażenie, że tylko te 3 rodzaje oświadczeń mają być podpisane podpisem kwalifikowanym.

Tymczasem w ten sposób musi być  podpisane praktycznie wszystko co jest dostarczane zamawiającemu kanałem komunikacji elektronicznej. Wynika to z tzw. rozporządzenia o dokumentach. Wyjątek stanowią pytania do treści SIWZ – te mogą pozostać niepodpisane.