Zamówienia publiczne - nowelizacja PZP 2016

UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DYREKTYW UE I  NOWELIZACJI PZP

NOWELIZACJA PZP!

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

JAK PRZYGOTOWAĆ JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ)

Zapraszamy: szkolenie 2 dniowe

 WISŁA 6-7 październik

Aktualna nowelizacja będzie jedną z trudniejszych. 

Implementacja Dyrektyw UE wniesie wiele nowości do codziennej pracy działów zamówień i Wykonawców

 • Nowe definicje
 • nowe brzmienie dotychczasowych przepisów
 • nowe pojęcia wprowadzone do systemu zamówień publicznych
 • Zmiany w zakresie przedmiotowym stosowania ustawy polegające na wprowadzeniu nowych wyłączeń
 • Udzielanie zamówień - nowa procedura
 • Ustalanie wartości zamówienia i zabezpieczenie środków finansowych - nowe zasady planowania zamówień.
 • Przygotowanie dokumentów przetargowych: SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz inne dokumenty.
 • Warunki udziału i opis sposobu spełnienia warunków po zmianach, nowe pojęcia
 • Katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców i moment ich żądania oraz aktualność (dokumenty podmiotowe, jednolity europejski dokument zamówienia).
 • Poleganie na zasobach innych wykonawców - zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie.
 • Tryby postępowania w nowym stanie prawnym - zmiany
 • Oferta - definicje i badanie. Zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
 • Cena rażąco niska
 • Umowy w zamówieniach publicznych - aneksowanie po nowemu
 • Elektroniczna komunikacja między stronami

 W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do generatora oświadczenia JEDZ wraz z instrukcjami - jedyny taki w Polsce.

Ćwiczenia z wypełniania JEDZ

Cena szkolenia z rabatem - 1220  zł  zamiast 1380, inne bonusy na karcie zgłoszenia, dostaniesz także wparcie w procedurach elektronicznych oraz dostęp do generatora JEDZ z instrukcją wypełniania i tworzenia

Karta zgłoszenia  - .doc

Prgram ramowy - .doc

Info - .doc

w celu podtrzymania oferty rabatowej w czasie gdy załatwiasz formalności zgłoszeniowe - zgłoś swoje zainteresowanie poprzez formularz ZAPYTAJ O RABAT

Większa grupa? - ZAPYTAJ o RABAT

 

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2016  po implementacji dyrektyw.
Stosowanie prawidłowej tzw. prowspólnotowej interpretacji przepisów pozwala na uniknięcie sankcji ze strony organów kontrolujących.
Na szkoleniu bedzie omówiona najnowsza nowelizacje Pzp.
Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o termin

X

Zapytaj o rabat