Licytacja elektroniczna

aukcjaLicytacja elektroniczna - w odróżnieniu od aukcji to samodzielny tryb udzielania zamówień ( art. 74 do 81 ustawy pzp). Słowo "licytacja" zastąpiło w roku 2006 poprzednią "aukcję" z roku 2004. Do licytacji nie stosuje się przepisów ustawy art. 36-38 (o SIWZ) i art. 82 - 92 (wybór najkorzystniejszej oferty). Licytację stosuje się do zamówień o wartości do progu unijnego. To swego rodzaju elektroniczne zapytanie o cenę połączone z elektronicznymi negocjacjami. Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie istotne informacje o sposobie przeprowadzenia licytacji są zawarte w ogłoszeniu o licytacji.  W licytacji oferowana cena pojawia się po raz pierwszy w formie elektronicznej w formularzu platformy przetargowej.

Do momentu zamknięcia licytacji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców. Wynik licytacji jest ostateczny.

Licytacja jest zawsze jednokryterialna - cena 100% i można ją stosować  do dostaw, robót i usług. Mechanizm składania ofert w licytacji znacznie się różni od tego w aukcji. W licytacji należy "przebijać" ofertę aktualnie najkorzystniejszą. Pozostałe oferty przestają wiązać po złożeniu nowej.

Możliwość prowadzenia licytacji jest ograniczona od góry tzw. progiem unijnym zatem środki ochrony prawnej dla licytacji z tego samego względu są ograniczone. Błędne przygotowanie scenariusza licytacji i niespełnienie warunków ustawy co do treści dokumetów (ogłoszenia, zaproszenia) oraz terminów może skutkować koniecznościa powtórzenia czynności.

Zamawiający może także przeprowadzić licytację dla zamówień poniżej 14.000 euro - sam wtedy ustala warunki formalne dla tej procedury.

Zapytaj o regulamin przeprowadzenia licytacji podprogowych. Zapoznaj się z procedurą licytacji ustawowej. Skontaktuj się z nami!