Aukcja elektroniczna

licytacja

Aukcja elektroniczna - to sposób zakończenia klasycznego przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 91a ustawy pzp). Aukcja daje możliwość osiągnięcia większej redukcji ceny poprzez dodatkową rywalizację wykonawców, którzy wcześniej złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w pierwszej, "papierowej", części postępowania. Praktyka pokazuje doskonałe wyniki stosowania aukcji. Dwie niepodważalne cechy aukcji to redukcja ceny i przejrzystość tego mechanizmu. Wyniki niektórych aukcji dawały ponad 50% redukcje cen, przy średniej ok 20%.  Aukcja może się odbyć, jeżeli są złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Informację o przewidywanym wyborze oferty w drodze aukcji elektronicznej, umieszcza się w SIWZ i w ogłoszeniu.
Aukcja może być wielokryterialna - oznacza to, iż oceniana może być nie tylko cena ale także inne kryteria, których punktacja została opisana w SIWZ. Wyboru kryteriów oceny dokonuje Zamawiający.
W aukcji Wykonawcy składający elekktroniczne oferty odnoszą się do swoich ofert złożonych wcześniej w formie klasycznej - kolejne oferty elektroniczne danego Wykonawcy muszą być korzystniejsze niezależnie od ofert pozostałych Wykonawców.
W aukcji oferta Wykonawcy musi być opatrzona, pod rygorem nieważności, bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do momentu zamknięcia aukcji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację Wykonawców. Błędne przygotowanie scenariusza aukcji i niespełnienie warunków ustawy co do treści dokumetów (ogłoszenia, SIWZ, zaproszenia) oraz terminów może skutkować koniecznościa powtórzenia czynności. Fundamentalne znaczenie ma także prawidłowe działanie platformy elektronicznej co nie zawsze jest spełniane.

Wynik samej aukcji nie jest ostateczny. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje w oparciu o wynik aukcji oraz ewentualne rozstrzygnięcia związane z odwołaniami lub wyjaśnieniami.

Ważne dla Wykonawcy: informacja o aukcji jest podana już w ogłoszeniu i SIWZ. Zatem od momentu publikacji tych dokumentów można się przygotować do aukcji.

Dowiedz się jak wdrażać aukcje by nie popełnić błędu skutkującego unieważnieniem lub odwołaniem - skontaktuj się z nami!