Elektroniczne zamówienia

Aukcja elektroniczna

Prawo zamówień publicznych wprowadziło aukcję elektroniczną w roku 2006. Aukcja elektroniczna to sposób zakończenia klasycznego przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 91a ustawy pzp). Aukcja daje możliwość osiągnięcia większej redukcji ceny poprzez dodatkową rywalizację wykonawców, którzy wcześniej złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w pierwszej, "papierowej", części postępowania. Czytaj więcej »

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna - w odróżnieniu od aukcji to samodzielny tryb udzielania zamówień ( art. 74 do 81 ustawy pzp). Słowo "licytacja" zastąpiło w roku 2006 poprzednią "aukcję" z roku 2004. Stosuje się ją do progu zamówień unijnych. Czytaj więcej »

Podpis elektroniczny

Prawo zamówień publicznych wprowadza podpis elektroniczny jako obowiązkowe narzędzie w kilku przypadkach, gdy oświadczenia woli są składane w formie elektronicznej. Bezpieczny podpis elektroniczny stanowi elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego i na mocy Kodeksu Cywilnego jest mu równoważny. Czytaj więcej »

Platforma przetargowa

Zamawiający zamierzający zastosować aukcję elektroniczną stoi przed zadaniem wyboru tego narzędzia. Aukcja i licytacja elektroniczna to dwa najważniejsze elektroniczne instrumenty w prawie zamówień publicznych. Do ich przeprowadzenia jest niezbędny system informatyczny (platforma przetargowa) pozwalający na składanie ofert w formie elektronicznej i którego funkcjonowanie jest zgodne z przepisami ustawy Pzp. Czytaj więcej »