Doradztwo

doradcy2Doradztwo dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych to zindywidualizowane podejście do problemu klienta. Każda ze stron biorących udział w zamówieniu ma swoje specyficzne potrzeby i priorytety. Główny cel Zamawiającego to  poprawne przeprowadzenie udzielenia zamówienia, tak by nie można było podważyć żadnego jego elementu.  Postępowanie bez jakiegokolwiek błędu i sporu między stronami to rzadkość. Celem Wykonawcy jest uzyskanie zamówienia po jak najkorzystniejszej cenie. Obie strony muszą skoncentrować się na poprawnym przygotowaniu własnej części pracy ale także muszą umieć wykryć błędy tej drugiej strony. Różnią się  motywacją. Zasady są proste: Zamawiający szuka błędów Wykonawcy dla ważności postępowania a Wykonawca tropi błędy Zamawiąjącego dla wyeliminowania konkurencji i zdobycia zamówienia.

 

         Zakres doradztwa dla Wykonawcy:

- przygotowanie do złożenia oferty
- monitorowanie przebiegu zamówienia
- analiza wybory najkorzystniejszej oferty
- przygotowanie do wykorzystania środków ochroby prawnej, więcej tutaj

Zakres doradztwa dla Zamawiającego:

- ocena przygotowanych dokumentów do publikacji pod kątem zgodności z przepisami Pzp
- monitoring postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- ocena wyboru najkorzystniejszej oferty
- sprawy sporne, środki ochrony prawnej, więcej tutaj

Skontaktuj się z nami, znamy i rozumiemy potrzeby naszych klientów. - formularz